bedrijfsprofiel        
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
 

05-09-2014
Lucht- en contactgeluid isolatiemetingen


Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan zowel de lucht- als contactgeluidisolatie tussen ruimten en tussen woningen.
Het karakteristieke luchtgeluid niveauverschil en het gewogen contactgeluidniveau dienen middels metingen bepaald te worden.

Harde vloerafwerking
Met name bij toepassing van harde vloerafwerking dient bepaald te kunnen worden wat de akoestische kwaliteit is van de basisvloer. Tevens kan worden gemeten of voldaan kan worden aan de eisen conform het VVE reglement.

Kleine ruimten en starre aansluitingen
De verschillen in geluidwering kunnen met name bij kleine ruimten aanzienlijk zijn. Ook zien we vaker dat lichte bouwconstructies star worden bevestigd tegen de vloeren waardoor de flankerende geluidoverdracht een grote rol gaat spelen.

Geluidwering tussen ruimten
Bij de situaties waar binnendeuren kort bij elkaar zijn gelegen of er onvoldoende aandacht is voor de afmetingen van de spleet onder de binnendeuren kan het problematisch zijn om de vereiste geluidwering te behalen. Een meting biedt duidelijkheid

Op basis van de meetresultaten kan worden geconcludeerd of constructies aan de geldende eisen en wensen voldoen en kunnen eventuele faalpunten worden achterhaald.

 

Installatie geluidmeting

Met de invoering van Bouwbesluit 2013 zijn er ook eisen gesteld aan het geluidniveau in woningen afkomstig van de eigen installaties. Installaties die geplaatst worden om het thermisch comfort in de woning te verhogen mogen geen afbraak doen aan het akoestisch comfort in de woning. Dit laatste is iets wat in de praktijk wel degelijk aan de orde is.

Geluid afkomstig vanaf bijvoorbeeld een mechanische ventilatie kan naar de verblijfsruimtes worden overgedragen door het in trilling brengen van de constructie waaraan de unit is verankerd, door omloopgeluid via tussenliggende ruimtes als overlopen en door het kanalensysteem zelf.

Wij voeren akoestische metingen uit aan om te bepalen of het akoestisch comfort in de woningen hand in hand gaat met het beoogde thermisch comfort en of voldaan kan worden aan de gestelde eisen.

Naast het geluid van de ventilatie, dient ook het geluid van een lift, riolering of rolpoort te voldoen aan de gestelde eisen.

Meting geluidwering van de gevel

Gebouwen dicht bij drukke wegen, spoorwegen, luchthavens, fabrieken en dergelijke bevinden zich in een geluidbelaste zone waardoor gevels een hoog geluidniveau te voorduren krijgen. Deze gevels moeten het opvallende geluid dusdanig reduceren dat er comfortabel in de gebouwen verble
ven kan worden.
Hoe het akoestisch comfort door gebouwgebruikers wordt ervaren is persoonsafhankelijk. Eisen en ervaring kunnen daarbij weleens ver uit elkaar liggen.

Bij het met
en van de geluidreductie die de gevel kan bewerkstelligen wordt met een geluidbron aan de straatzijde een bepaald geluidniveau geproduceerd. Dit niveau wordt gemeten aan de buitenzijde en aan de binnenzijde van de gevel. Hiermee wordt een ruwe geluidreductie verkregen. Na verschillende rekentechnische correcties is hieruit de geluidisolatie van de gevel af te leiden.


 

Meting nagalmtijd in verkeersruimten

Om hinderlijk geluid vanuit een centrale verkeersr
uimte naar de aangrenzende woningen te voorkomen mag de nagalmtijd in een dergelijke ruimte niet te hoog zijn. Het Bouwbesluit ken tdan ook eisen waaraan voldaan moet worden. Middels een eenvoudige meting kan dit vastgesteld worden.


Meting Nagalmtijd in sporthallen of zwembaden
De meeste sporthallen en zwembaden dienen te voldaan aan de eisen van NOC/NSF. Een van die eisen heeft betrekking op een goede ruimteakoestiek. In dergelijke hallen mag de nagalmtijd en de luidheid niet te hoog zijn en mo
gen er geen hinderlijke flutterecho’s voorkomen. Een meetprotocol volgens de eisen van NOC/NSF biedt zekerheid of hieraan voldaan kan worden.
 

Horecageluid & supermarkten
Cafés of horeca, sommige bijeenkomstfuncties dienen te voldaan aan het gestelde in het Activiteitenbesluit (Barim). Hierbij dient ook voldaan te worden aan de gestelde geluideisen. Steeds vaker ziet men gebouwen met verschillende functies, waarbij op de begane grond horeca of winkelruimte is voorzien en op de verdiepingen woningen.
Bij dit soort gebouwen met aanpandige woningen dient men soms een geluidreductie te realiseren van 80 dB. Om aan te tonen dat een dergelijke reductie wordt behaald
geeft een meting uitsluitsel.